Polityka prywatności

ARONPHARMA - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym udostępniamy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, a także stosowania przez nas plików cookies.

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów (nie jest umową ani regulaminem).


§ 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych:
 • pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
 • uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie
jest spółka AronPharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy nr 3, 80-172 Gdańsk (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000762145, NIP 9571111921, REGON 382009686, o kapitale zakładowym 6 550,00 zł, wpłaconym w całości

adres poczty elektronicznej: sklep@sklep.aronpharma.pl ,

numer telefonu kontaktowego: (+48) 58 55 18 545 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

zwana dalej „Administratorem".

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy.

Dane osobowe naszych Klientów (zwane dalej: „Danymi osobowymi”) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


§ 2. Cele przetwarzania danych osobowych
Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów naszego sklepu internetowego to w szczególności:

 1. umożliwienie naszym Klientom założenia Konta klienta (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie;
 2. przyjmowanie zamówień, zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu / produktów, jak również w razie zaistnienia takiej potrzeby, skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. prezentowanie reklam, ofert lub promocji przez Administratora i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich lub niektórych odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter;
 5. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, a także dla potrzeb prowadzenia analiz rynkowych i statystycznych;
 6. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
 7. realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, wystawiania wymaganej prawem dokumentacji;
 8. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów.


Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane osobowe Klientów:

 1. Dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z naszego Sklepu Internetowego;
 2. Dane osobowe podane w celu korzystania z usługi Newsletter, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 3. inne dane, w tym w szczególności dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w aplikacjach mobilnych, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
 4. uzupełniając dane zawarte w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach serwisu Facebook kampanii reklamowych, Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie Danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia Zamówienia i jego prawidłowego rozliczenia, czyli zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, rejestracji Konta, zapisania się do usługi Newsletter lub skorzystania z innych oferowanych przez nasz sklep opcji.

Konsekwencją niepodania Danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

§ 3. Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Klienta jest przede wszystkim:

 1. wykonanie umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - dotyczy to przede wszystkim Danych osobowych podawanych w formularzach rejestracyjnych, przy składaniu zamówień i zawieraniu umów sprzedaży, składaniu reklamacji na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego, jak również przy zapisywaniu się na usługę Newsletter;
 2. wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i wykonywanymi umowami oraz w związku z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych instytucji i organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. dochodzenie wszelkich ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenie działań windykacyjnych), prowadzenie sporów sądowych, jak również obrona przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. gromadzenie materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. prowadzenie działań marketingowych, w tym pozyskiwanie i utrzymanie klienta, kontrahenta, partnera biznesowego, oferowanie produktów przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze transakcji/umów na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO);
 6. tworzenie statystyk, analiz rynkowych i biznesowych, a także prowadzenie sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. dobrowolnie wyrażone zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 8. niezbędność do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia korespondencji z Klientami, udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


§ 4. Profilowanie
Administrator, na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub ogląda. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.


§ 5. Odbiorcy danych
Każdorazowo katalog odbiorców Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient lub udzielonych przez niego zgód.

W przetwarzaniu Danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać podmioty, które technicznie wspomagają prowadzenie Sklepu Internetowego, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.


§ 6. Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?
W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności).


§ 7. Prawa podmiotów danych
Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych osobowych;
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki.

W przypadku, gdy przetwarzanie Danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie cofnięta.

W każdym przypadku:

 • Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 • Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres i w każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych osobowych.

§ 8. Czym są pliki „cookies”?

 • Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
 • Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności. Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony.
 • Profilowanie
 • Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.
 • Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego dotychczasową aktywnością.
 • Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.
 • Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.
 • Zgodami na wykorzystywanie plików cookies Klient może zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 • Rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.


§ 9. Jak możesz się z nami skontaktować?
Kontakt z Administratorem możliwy jest każdorazowo poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki, a także w ramach Serwisu Facebook.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


§ 10. Zmiany naszej Polityki prywatności
Administrator może w przyszłości zmienić treść Polityki prywatności.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Aktualna wersja Polityki prywatności przyjęta została w dniu 22.09.2022r. i obowiązuje od tej daty.